nemo

آشتی علم و سرگرمی در مهیج ترین موزه های جهان

از نگاه خیلی ها دانش و سرگرمی با هم جور نیستند. دانش ماهیتی خسته کننده دارد و سرگرمی همانگونه که از نامش پیداست، به دور از هر گونه جدیت و رسمی بودن است. اما اگر قرار باشد دانش را از راه سرگرمی به کودکان آموزش داد، چه؟ این ایده ای است که در سراسر جهان […]